یکشنبه 06 خرداد 1403
EN

خبرگزاري

ضوابط و شرایط نقل و انتقال فیش عمره مفرده

متقاضیان نقل و انتقال اسناد عمره مفرده دارای شرایط ذیل می توانند با مدارک مربوطه به

دفاتر خدمات زیارتی استان  مراجعه فرمایند.

«ضوابط و شرایط نقل و انتقال کارت ثبت نامی عمره مفرده»

کارتهای ثبت نامی عمره مفرده قابل نقل و انتقال :

-        کارتهای ثبت نامی سال 1387 (بانک ملت)

-        کارتهای ثبت نامی سال 1390 (بانک ملی و ملت)

-        کارتهای ثبت نامی از محل تبدیل قبوض قدیمی بانک ملی

الف) خویشاوندی (اولویتهای 1 تا 600):

دارا بودن یکی از نسبت های خویشاوندی زیر بین انتقال دهنده و گیرنده که با ارایه مدارک و مستندات قابل احراز و اثبات باشد:

همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر، عروس، داماد، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، پدر همسر، مادر همسر، باجناق، جاری، دایی، عمه، عمو، خاله، همسر خواهر، همسر برادر، خواهر همسر، برادر همسر، همسر دایی، همسر عمو، همسر خاله، همسر عمه، برادرزاده، خواهرزاده، دایی زاده، عموزاده، خاله زاده، عمه زاده، ناپدری و نامادری.

ب) غیر خویشاوندی(اولویتهای 1 تا 600):

 شامل آن دسته از درخواست هایی که یکی از موارد زیر را شامل گردد:

1- مشکلات مالی

2- عدم استطاعت جسمانی و مشکلات پزشکی

3- عدم تمایل به تشرف

4- تشرف به عمره در گذشته

5- فاقد محرم برای سفر

6- فوت صاحب قبض

توجهات مهم:

 1- گیرنده چنانچه دارای فیش عمره باشد، انتقال مجدد هیچ فیش عمره جدیدی به او امکان پذیر نمی باشد.

2- حضور قیم یا ولی برای افراد صغار و محجور با ارائه مدارک لازم و قانونی بجای انتقال دهنده و انتقال گیرنده بلامانع است.

3- گیرنده اولویت کارت ثبت نامی، در آینده مجاز به انتقال اولویت کارت ثبت نامی عمره نمی باشد، مگر به بستگان ذکر شده آنهم فقط برای یکبار و با ارائه مدارک لازم و اثبات نسبت خویشاوندی که در صورت عدم تشرف در فرصت مقرر ذکر شده در ظهر کارت، مشمول تصمیمات و ضوابط مقرر سازمان خواهد بود.

4- انتقال مجدد کارت ثبت نامی برای یکبار به احدی از بستگان ذکر شده با اخذ مدارک و اثبات نسبت مربوطه امکانپذیر می باشد.

5- با حضور انتقال گیرنده در بانک برای وی حساب جدید افتتاح می گردد تا با تکمیل موجودی اولویت تشرف انتقال دهنده به حساب او منتقل گردد، لازم است از این بابت انتقال گیرنده توجیه گردد که در خصوص اصل و سود ودیعه گذاری با انتقال دهنده به تفاهم لازم رسیده باشد.

6- حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای انجام امور انتقال بهمراه اصل مدارک مورد نیاز الزامی است و رسیدگی و انجام امور فوق بدون حضور افراد مطلقا مجاز نمی باشد.

7- در صورتی که انتقال دهنده فوت نموده باشد، رسیدگی به درخواست با مراجعه احدی از وراث و با ارائه مدارک لازم و قانونی و محضری به عنوان نماینده و وکیل سایر وراث بلامانع خواهد بود.

8- انتقال کارت هایی که ثبت نام بانکی اولیه آن در سایر استانها صورت گرفته باشد منوط به ارائه مدارک دال سکونت فعلی صاحب قبض در استان مورد نظر، بلامانع است.

9- وفق این دستورالعمل مبلغ 300،000 ریال بابت حق الزحمه ثبت سیستمی از انتقال دهنده و گیرنده بالسویه دریافت می گردد(جمعا مبلغ 600،000 ریال)

  مدارک مورد نیاز :

   الف) اصل و تصویر شناسنامه متقاضیان(انتقال دهنده وگیرنده)

   ب) اصل و تصویر کارت ملی یا (اعلام شماره ملی) متقاضیان

   ج) ارائه اصل و تصویر اولویت کارت ثبت نامی عمره

   د) تکمیل فرم درخواست از سوی متقاضیان

   هـ) ارائه گواهی حصر وراثت و مصالحه نامه برای انتقال فیش افرادی که فوت نموده اند (تنظیم مصالحه نامه برای نقل و انتقال شامل موارد بند (ب) بعد از تشکیل پرونده و طی نامه سازمان حج و زیارت انجام می پذیرد)

و) ارایه اصل و تصویر مدارک به منظور احراز و اثبات نسبت خویشاوندی ذکر شده (الف)، چنانچه بین افراد نسبت خویشاوندی وجود داشته باشد.